GDPR a spracovanie osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

PREVÁDZKOVATEĽ:  OZ FREE TIME SK, Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 50330004

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je:  OZ FREE TIME SK, Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 50330004

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: OZ FREE TIME SK, Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 50330004

1.Účelom spracúvania osobných údajov je(každý bod sa posudzuje samostatne):

a) Poskytnutie služby – detské tábory. Služba sa poskytuje za účelom fakturácie dotknutých osôb – klientov pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov podľa § 13 ods. 1 písm. b).

b) Poskytnutím súhlasu dotknutej osoby – klienta, za účelom zverejnenia foto a video materiálu na prípadné propagačné účely (web, tlačené materiály) v súlade s § 13 ods. 1 písm. a).

c) Zasielanie informácií o pripravovaných novinkách a akciách prevádzkovateľa – priamy marketing. Nakoľko dotknutej osobe poskytol prevádzkovateľ službu alebo dodal tovar a má záujem tieto osoby ďalej informovať o svojich produktoch a pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva podľa písmena c) tohto poučenia. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať.

2.Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb (každý bod sa posudzuje samostatne)

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti detských táborov a ich zákonný zástupcovia. Rozsah (kategórie) spracúvaných osobných údajov:

PREVÁDZKOVATEĽ:  OZ FREE TIME SK, Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 50330004

a) Za účelom poskytnutie služby – detské tábory sa spracovávajú osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, meno a priezvisko zákonného zástupcu, ulica, mesto, PSČ, kontaktný telefón, e-mail, veľkosť trička, meno kamaráta.

b) Zverejnenie foto a video materiálu na prípadné propagačné účely: Foto a video materiál zobrazujúci tvár a činnosť dotknutej osoby.

c) Priamy marketing: Meno a priezvisko, emailová adresa.

3.Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov (každý bod sa posudzuje samostatne)

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

a) Poskytnutie služby – detské tábory

Daňový úrad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zmluvný partner na základe zmluvy § 34 ods. 3 zákona
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Zverejnenie foto a video materiálu na prípadné propagačné účely:

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňovanie videí a fotografií dotknutej osoby za účelom dokumentárnej tvorby z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, ako aj využívania týchto fotografií a videí do svojich propagačných materiálov (katalógy, ponukové listy , web ponuka) Na základe súhlasu podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

c) Priamy marketing:

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PREVÁDZKOVATEĽ:  OZ FREE TIME SK, Brezová 2004/12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO 50330004

4.Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5.Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Osobné údaje dotknutej osoby boli získané od: priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa.

6.Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov (okrem údajov nutných archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca za zákonných povinností).

7.Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8.Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie alebo zodpovednej osoby prevádzkovateľa uvedenú vyššie, alebo písomne na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa.

9.Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu a) je zákonnou požiadavkou / zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť vykonávanie služby – letné tábory. Poskytnutie osobných údajov v prípadoch podľa bodu b) je dobrovoľné a udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. Voči poskytnutým osobným údajom podľa bodu c) môže dotknutá osoba kedykoľvek namietať.

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám odpovieme.